FBiH: Za modernizaciju cesta zadužujemo se 123 miliona eura

Vlada FBiH donijela je dvije odluke o prihvatanju zaduženja Federacije BiH.

U prvom slučaju je riječ o zaduženju po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta modernizacije cesta u Federaciji u iznosu od 58.000.000 eura. Sredstva su namijenjena unaprjeđenju nivoa usluga i sigurnosti prometa na magistralnoj infrastrukturi u FBiH. To, između ostalog, obuhvata sanacije i rekonstrukcije mostova i tunela, izgradnju ili završetak najznačajnijih dionica magistralnih cesta, izgradnju obilaznica oko gradova, potrebne korekcije osovine i nivelete, izgradnju traka za spora vozila, kao i sanaciju crnih tački i opasnih mjesta na cestama.

Drugom odlukom je prihvaćeno zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj za realizaciju Projekta popravke nakon poplava i modernizacija u iznosu do 65.000.000 eura. Zajam će biti korišten za otklanjanje šteta uzrokovanih poplavama u proljeće 2014. godine i poboljšanje magistralnih cesta u cilju unapređenja nivoa usluge i sigurnosti prometa na magistralnoj infrastrukturi u FBiH.